PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Filosofie školy

Vloženo: 2.2.2018 | Autor: brand | Zobrazeno: 10579x

Jsme čtyřleté soukromé gymnázium v Praze 10 - Hostivař. Nabízíme úplné střední všeobecné vzdělání s rozšířenou výukou v oblasti humanitní a literárně-výtvarné. Během výuky tak je více prostoru pro studium českého jazyka, cizích jazyků, společenských věd, dějepisu a dějin umění. Učební plán studijního programu navíc počítá s pestrou nabídkou volitelných předmětů, vycházejících z odkazu bratří Čapků (literární, dramatická a výtvarná tvorba).

 

Specializujeme se především na výuku:

 

  • literární - důraz na rozvíjení schopnosti práce s jazykem, mytologické pojetí výuky literatury metodou "storyline" (prezentování učiva, efektivnější komunikace a zážitková výuka, která rozvíjí motivaci a prostřednictvím vyprávění příběhů - storytellingu vede žáky k aktivnímu přístupu k rozvoji vlastní čtenářské gramotnosti)
  • výtvarnou - malba, kresba, grafika, design, počítačová grafika
  • cizích jazyků - Aj, Fj, Lj - konverzace s rodilými mluvčími; účast v mezinárodních projektech; příprava k mezinárodním zkouškám
  • společenských věd - psychologie, moderní dějiny, filozofie, právo, rétorika, sociologie/antropologie,...
  • zájmovou - široká nabídka volitelných předmětů (žurnalistika, dramatika a divadlo, výtvarná praktika, tvůrčí psaní, průvodcovství, ...)

 

Klademe důraz na individuální potřeby žáků, bezstresové prostředí, malý počet žáků ve třídách, rodinný charakter školy.

 

Výuka probíhá dle školního vzdělávacího programu Studia humaniora.

 

Koncepce studia je založená v souladu s humanitním zaměřením gymnázia na preferenci především filologických (tj. jazykově-literárních) a estetických oborů. V oblasti jazykově-literární je základem rozšířená výuka českého jazyka a literatury. V její jazykové části je studium zaměřeno na gramatiku a stylistiku s důrazem na rozvoj schopnosti tvůrčího psaní a užívání jazyka v mluvené i psané podobě a je doplněno kurzy žurnalistiky, rétoriky, tvůrčího psaní a dramatiky. V části literární je potom cílem studia otevřít studentům svět české i světové literatury, inspirovat je k vlastní četbě, případně i k vlastní tvorbě. Jsou plánovány i mimořádné přednášky pozvaných hostů z řad osob literárně činných.

 

Jazykově-literární zaměření nutně doplňuje studium cizích jazyků, konkrétně anglického a francouzského jazyka, zaměřené nejen na zvládnutí běžné konverzace, ale i na schopnost čtení textů v cizím jazyce a poznávání literatury a kultury daných zemí. Byl zařazen i kurz latiny jakožto základ klasické vzdělanosti. V oblasti studia zaměřené na estetiku je pozornost věnována dějinám a teorii umění (výtvarného, ale též hudby a filmu) a na rozvíjení vlastních tvořivých schopností studentů realizujících se v kurzech malby, kresby, počítačové grafiky a designu. Humanitní obory dále doplňuje studium dějepisu a základů společenských věd, v jejichž rámci jsou vyučovány základy psychologie, sociologie, kulturní antropologie, ekonomie, politologie, práva a filozofie a které jsou doplněné kurzem mediální praktika. Studium dále pochopitelně obsahuje i výuku ostatních standardních oborů (matematika, informatika a výpočetní technika, fyzika, chemie, biologie/ekologie, zeměpis a tělesná výchova) v základním rozsahu nutném pro splnění požadavku všeobecného vzdělání a přehledu.

 

Jazyková kompetence dnes tvoří základní předpoklad jak pro úspěšné vysokoškolské studium, tak pro uplatnění se v životě. Rozhodli jsme se proto zařadit do studijního programu dva hlavní evropské jazyky, a to angličtinu pro její dominantní postavení ve světě a francouzštinu pro její důležitou roli v evropské kultuře a literatuře a též pro její diplomatický význam.

 

ŠVP je postaven tak, aby studium na GbČ poskytlo žákům kvalitní všeobecné vzdělání opřené především o filologickou erudici, naučilo je aktivně, tvořivě a kultivovaně realizovat své schopnosti, a připravilo je tak na úspěšné univerzitní studium (především na humanitních, příp. společenskovědních fakultách) či studium na uměleckých vysokých školách. Absolvent GbČ by měl být otevřenou a tvořivou osobností s vědomým hodnotovým systémem, člověkem cítícím sounáležitost se společností i prostředím, ve kterém žije.