PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Maturitní zkouška

Vloženo: 15.10.2020 | Autor: brand | Zobrazeno: 149x

Obsah maturitní zkoušky - Obor vzdělání 79-41-K/41 - Gymnázium

 

Zákon č.284/2020 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., upravuje ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 následovně:

 

Společná část maturitní zkoušky

 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 

Povinné zkoušky:

 

1) český jazyk a literatura didaktický test

2) cizí jazyk nebo matematika didaktický test

 

Didaktickým testem se rozumí písemný test, který jednotně zadává a centrálně vyhodnotí Cermat, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Testy jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem. Rozsah vědomostí a dovedností, které budou zkouškami ověřovány, stanoví MŠMT v Katalogu požadavků pro příslušný předmět. (www.maturita.cermat.cz) jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

 

Nepovinné zkoušky:

 

1. Cizí jazyk – Anglický jazyk/Francouzský jazyk

 

2. Matematika +
(není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení, jde o pokusné ověřování matematické gramotnosti).

 

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z předmětu, z něhož koná zkoušku povinnou. Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Zkušebními předměty profilová části maturitní zkoušky jsou:

 

Povinné zkoušky:

 

1) Český jazyk a literatura (ČJL)

 

Písemná práce + kritéria hodnocení
CJL3)ústní zkouška - CJL4)kritéria
CJL5)seznam literatury

 

2) Anglický/Francouzský jazyk (pokud si jej žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil)

 

Anglický jazyk
                písemná práce + kritéria hodnocení
                ústní zkouška - maturitní okruhy + kritéria hodnocení

 

Francouzský jazyk
                písemná práce + kritéria hodnocení
                ústní zkouška - maturitní okruhy

 

3) Dějiny české a světové literatury (DČSL)

 

ústní zkouška - maturitní okruhy + kritéria hodnocení

 

4) Umění a kultura (UMK) - maturitní práce s obhajobou

 

UMK1)seznam témat
UMK2) kritéria

Manuál k vypracování maturitní práce - umístit v UMK1- kde je odkaz -ZDE

 

5) Zkouška z povinně volitelného předmětu na základě nabídky stanovené ředitelkou školy.

 

Anglický jazyk 1), 2)
                ústní zkouška

 

Francouzský jazyk 1), 2)
                ústní zkouška

 

Dějepis ústní zkouška
                D 1)maturitní okruhy - D2)kritéria

 

Moderní dějiny ústní zkouška

                MD1)maturitní okruhy - MD2)kritéria

 

Matematika ústní zkouška
                M1)maturitní okruhy - M2)kritéria

 

Biologie ústní zkouška
                B1)maturitní okruhy - B2)kritéria

 

Blok společenskovědních předmětů

 

Elementa Humaniora (Filosofie, Psychologie, Sociologie, Antropologie)
                ústní zkouška - EH1)maturitní okruhy - EH2)kritéria

 

Elementa Doctrinae Publicae (Politologie, Mezinárodní vztahy, Právo, Ekonomie)
                ústní zkouška - EDP1)maturitní okruhy - EDP2)kritéria

 

Psychologie, Sociologie/Antropologie
                ústní zkouška – PSA1 maturitní okruhy - PSA2)kritéria

 

1) Profilové zkoušky z cizích jazyků se budou sestávat z písemné práce a ústní zkoušky v uvedeném poměru podle § 79 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. "školského zákona" (poměr je stanoven vyhláškou). Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, tak si jako povinně volitelný předmět nemůže vybrat stejný jazyk, protože už jednu profilovou zkoušku z tohoto jazyka bude povinně mít. Bude si jej moci zvolit jako profilovou zkoušku nepovinnou.

 

2) Jedna povinná profilová zkouška z cizího jazyka může být nahrazena certifikovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce - SERR).

 

Žák může konat zkoušky profilové části i v případě, že neuspěl u zkoušek společné části.

 

Nepovinné zkoušky:

 

1) Cizí jazyk (Anglický/Francouzský/Latinský jazyk)

 

ústní zkouška

 

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

 

 

V případě, že žák některou z povinných zkoušek společné nebo profilové části MZ vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše 2x. Pokud žák neuspěl u nepovinných zkoušek, opravnou zkoušku nekoná.

 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem19.10.2020

V Praze dne 15.10.2020

Mgr. Alena Ondráková
ředitelka školy GbČ a PČS SOU s.r.o.