PARTNEŘI
Aktuality
TŘÍDNÍ SCHŮZKY
5.1.2021
Třídní schůzky proběhnou on-line prostřednictvím platformy Zoom pod vedením třídních učitelů, přihlašovací údaje pro jednotlivé třídy budou přístupny v systému EduPage. Termín: 14.1. 2021 - od 18,00 hod. (4.G – od 19,00).
ZMĚNA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
21.9.2020

Probíhá změna informačního systému. Nově od 28.9. bude škola používat informační systém Edupage. Veškeré informace o přechodu na nový systém byly zaslány prostřednictvím stávajícího systému skolaonline.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pana Branda na brand@gbc-pcssou.cz nebo 734876483.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 1.G, 2.G, 3.G
10.9.2020
Seznam 7 volitelných předmětů, z nichž si každý žák vybere 2 předměty, budou umístěny na nástěnce. Zapisování probíhá od pondělí 14.9.2020. První výuka začíná v lichém týdnu od pondělí 21.9.2020. Minimální počet pro otevření semináře je 5 žáků. Maximální počet žáků dle pořadí uvedeného na seznamech, u některých seminářů možnost 5 náhradních míst. Ve školním roce 2020/2021 škola připravila nabídku těchto předmětů: Tvůrčí psaní, Výtvarná praktika, Průvodcovství, Religionistika, Zážitková psychologie, Seminář z latiny a Žurnalistika.

 

 
 
 
Naše učiliště

 
 
Ověřená firma
Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o. - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz
 
 
Mapa webu

Přijímací řízení

Vloženo: 31.8.2018 | Autor: Celko | Zobrazeno: 2771x

Obor vzdělání: Gymnázium, kód oboru 79-41-K/41

Forma vzdělávání: denní

Délka vzdělávání: 4 roky

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 60.

 

Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do 1.kola přijímacího řízení odevzdá uchazeč ředitelce školy nebo pověřenému zástupci pro přijímací řízení nejpozději do 1. 3. 2022. (Úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod. nebo dle individuální dohody). Při odevzdání přihlášky poštou rozhoduje razítko poštovního úřadu na obálce.

V případě zájmu uchazeče o navýšení časového limitu pro konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky, dodá uchazeč (zákonný zástupce) k vyplněné přihlášce "Doporučení školského poradenskího zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělání".

 

Přijímací řízení se skládá z:

 

1) Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 

Forma písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky a jejích aplikací podle pokynů MŠMT.

 

 • Termín konání jednotných testů v prvním kole: 12. 4. 2022 (první termín), 13. 4. 2022 (druhý termín)

 

Uchazeč koná JPZ v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát (v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Uchazeči s SVP (speciální vzdělávací potřeby) mohou mít uzpůsobené podmínky pro konání JPZ v závislosti na rozhodnutí ředitele (ve spolupráci s CERMATem) podle vyjádření školského poradenského zařízení přiloženého k přihlášce ke vzdělávání.

Uchazeči – cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a nejsou občany ČR, mohou požádat o prominutí JPZ z Českého jazyka a literatury. Škola ověří potřebnou znalost českého jazyka v rámci motivačního pohovoru.

 

2) Školní přijímací zkouška

 

Uchazeči budou pozváni na přijímací – motivační pohovor, v jehož rámci bude zjišťována motivace ke studiu, všeobecný přehled (dějepisný a zeměpisný přehled, významné události a data Česka a Evropy) a krátký rozhovor v anglickém jazyce. Součástí pohovoru je i předložení seznamu přečtené literatury v rozmezí 20 – 25 knih. Pozornost bude věnována také prospěchu v profilových předmětech (český jazyk a literatura, cizí jazyk, společenskovědní předměty), zájmovým aktivitám, účasti v literárních, výtvarných či znalostních soutěžích a vlastní tvorbě.

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

1) Jednotná přijímací zkouška

 

 • Český jazyka a literatura – max. 50 bodů
 • Matematika a její aplikace – max. 50 bodů

 

2) Školní přijímací zkouška – max. 50 bodů

 

 • všeobecný přehled – 20 bodů
 • rozhovor v aj – 10 bodů
 • přečtená literatura – 10 bodů
 • účast v soutěžích/vlastní tvorba – 10 bodů

 

3) Hodnocení předchozího vzdělávání (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy – případně adekvátní ročníky víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol) – max. 15 bodů

 

5 bodů za každé pololetí prospěchu

 • průměr 1,0 – 1,1  = 5 bodů
 • průměr 1,2 – 1,3  = 4 body
 • průměr 1,4 – 1,5  = 3 body
 • průměr 1,6 – 1,7  = 2 body
 • průměr 1,8 – 1,9  = 1 bod
 • průměr 2,0 a více = 0 bodů

 

Uchazeč může získat max. 165 bodů.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč získat minimálně 90 bodů. V případě, že počet uchazečů, kteří splní kritéria přijímacího řízení, bude vyšší než předpokládaný počet přijímaných studentů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CZVV zpřístupní výsledky školám do 19. 5. 2022). Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu bratří Čapků potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

Pro případné dotazy, jakož i pro přijímání přihlášek, jsme Vám k dispozici na dnech otevřených dveří každé úterý a čtvrtek v době od 13 do 16 hodin, nebo kdykoli po telefonické domluvě na čísle 736 726 330 . Kontaktní osobou a pověřeným pracovníkem pro přijímací řízení je Ivan Čelko, DiS.